دفتر مقررات ملی ساختمان

دفتر مقررات ملی ساختمان

دفتر امور مقررات ملي ساختمان يكي از دفاتر وزارت راه و شهرسازي است كه در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرايي آن داراي وظایف اصلي به شرح زير مي‌باشد:
ترويج مقررات ملّي ساختمان
نظارت عالیه بر مقررات ملّی ساختمان

کتاب های دفتر مقررات ملی ساختمان