محمدمهدی اردبیلی

محمدمهدی اردبیلی

محمدمهدی اردبیلی متولد ۱۳۶۱ نویسنده، مترجم و مدرس دانشگاه است.  او فارغ‌التحصیل دکترای فلسفه از دانشگاه تبریز و عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. آثار منتشر شده از او عبارتند از:
آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل، نویسنده: محمدمهدی اردبیلی، انتشارات روزبهان، ۱۳۹۰.
هگل: از متافیزیک به پدیدارشناسی، محمدمهدی اردبیلی، تهران: نشر علمی، ۱۳۹۴.
می ۶۸ در فرانسه، نویسنده: ژیل دلوز، آلن بدیو و دیگران، ترجمه: سمیرا رشیدپور، محمدمهدی اردبیلی، انتشارات رخدادنو، ۱۳۸۹.
دفترهای سیاست مدرن ۱ (منتخبی از نوشتههای سیاسی هگل)، نویسنده: فردریش ویلهلم هگل، ترجمه: محمدمهدی اردبیلی، تهران: نشر روزبهان، ۱۳۹۱.
نقادیِ نقد عقل محض، نویسنده: رابرت استرن، هنری سیجویک و دیگران، گزینش و ویرایش: مهدی محمدی اصل، محمدمهدی اردبیلی، انتشارات بیدگل، ۱۳۹۱.
واسازی هگل، نویسنده: ژاک دریدا، دبورا شافمن، سایمون کریچلی، ترجمه: محمدمهدی اردبیلی و مهدی پارسا، انتشارات رخدادنو، ۱۳۹۲.
هگل و پدیدارشناسی روح، نویسنده: رابرت استرن، ترجمه: محمدمهدی اردبیلی و سیدمحمدجواد سیدی، تهران: نشر ققنوس، ۱۳۹۳.
هگل (دایره المعارف استنفورد)، نویسنده: پل ردینگ، ترجمه: محمدمهدی اردبیلی، ویرایش: مسعود علیا، تهران: نشر ققنوس، ۱۳۹۳.
متافیزیک ینا، نویسنده: ویلهلم فردریش هگل، ترجمه: محمدمهدی اردبیلی، تهران: انتشارات حکمت، ۱۳۹۵.
یاکوبی (دایرهالمعارف استنفورد)، نویسنده: جرج دیجووانی، ترجمه: محمدمهدی اردبیلی، تهران: انتشارات ققنوس، ۱۳۹۵.
ما و هگل (با آثار و مصاحبههایی از محمدرضا بهشتی، علی مرادخانی، علی اصغر مصلح، مراد فرهادپور، کریم مجتهدی، علی مرادخانی، حمیدرضا طالب زاده، میثم سفیدخوش و دیگران)، ایده و گردآوری: محمدمهدی اردبیلی، تهران: نشر هرمس، ۱۳۹۶.
وحدت اشیاء: هگل، کانت و ساختار ابژه، نویسنده: رابرت استرن، ترجمه: محمدمهدی اردبیلی و مهدی محمدیاصل، تهران: ققنوس، ۱۳۹۷.
سویه‌ها: مطالعه‌ای در فلسفه هگل، نویسنده: تئودور آدورنو، ترجمه: محمدمهدی اردبیلی و حسام سلامت، تهران: ققنوس، ۱۳۹۷.
خودآگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی، نویسنده: دیوید شرمن، ترجمه: محمدمهدی اردبیلی، پیام ذوقی، نشر نی، ۱۳۹۷.

کتاب های محمدمهدی اردبیلی

آینده هگل


پدیدارشناسی روح


فلسفه ی فرهنگ


پرتاب های فلسفه


خود- آگاهی هگلی


متافیزیک: نظام ینا


هگل و پدیدار شناسی روح


وحدت اشیا


سویه ها