جهانشاه میرزابیگی

جهانشاه میرزابیگی

کتاب های جهانشاه میرزابیگی

ریاضیات از کجا می آید؟


ذهن جسمانی، معنا و خرد


زیبایی شناسی معنا و اندیشه


چه گونه می اندیشیم


استعاره


زبان، ذهن و فرهنگ


استعاره ها از کجا می آیند؟


زیبایی شناسی فهم انسان


بدن در ذهن


فلسفه جسمانی


الف-ب زبان شناسی شناختی 2


زبان شناسی شناختی


قلمرو تازه علوم شناختی


مبانی دستور شناختی


زبان شناسی شناختی


از مولکول تا استعاره