بهمن فروزنده

بهمن فروزنده

کتاب های بهمن فروزنده

اصول بازاریابی


اصول بازاریابی (جلد دوم)


مدیریت بازاریابی


از صفر به یک


بازاریابی پویا


اصول و مدیریت بازاریابی خدمات


اصول بازاریابی (جلد اول)


بازاریابی برخط