بیدگل

انتشارات بیدگل

کتاب های انتشارات بیدگل

کابوی تحمل ناپذیر


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

کوسه شکم پر 12میلیون دلاری


۷۲,۰۰۰ | ۵۷,۶۰۰ تومان

وقتی کبوتر ها ناپدید شدند


۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

جهان چگونه مدرن شد


۶۲,۰۰۰ | ۴۹,۶۰۰ تومان

در انتظار گودو


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

درباره ی عکاسی


۳۲,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰ تومان

عروسک خانه


۲۱,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰ تومان

استاد سولنس معمار


۲۳,۰۰۰ | ۱۸,۴۰۰ تومان

مرگ / خدا


۱۶,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰ تومان

شکار مرگ


۱۹,۵۰۰ | ۱۵,۶۰۰ تومان

مراسم قطع دست در اسپوکن


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

پیش از ناشتایی


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

تشنگی


۱۶,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰ تومان

مده آ


۹,۰۰۰ | ۷,۲۰۰ تومان

بیرون از مولینگار


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

کافکا به سوی ادبیات اقلیت


۲۶,۰۰۰ | ۲۰,۸۰۰ تومان

پوپولیسم چیست؟


۱۵,۰۰۰ تومان

بهانه های مانوس


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

گوریل پشمالو


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

ذهن و بازار


۹۵,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰ تومان

این قرن


۳۲,۰۰۰ تومان

جوانی ها


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

نخستین دموکراسی


۳۸,۰۰۰ | ۳۰,۴۰۰ تومان

اتاق ورونیکا


۱۴,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰ تومان

این آب آشامیدنی نیست!


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

نوشتن با تنفس آغاز می شود


۲۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰ تومان

صید ماهی بزرگ


۲۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰ تومان

غرب غم زده


۱۴,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰ تومان

علیه تفسیر


۴۲,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۰ تومان

اولئانا


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

جزیره


۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ تومان

بیوه زیرک


۱۴,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰ تومان

زنان تروا


۸,۰۰۰ | ۶,۴۰۰ تومان

جان گابریل بورکمان


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

هرج و مرج محض


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

بازی بازیگری


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

دشمن مردم


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

دروغگو


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

خیاط


۱۱,۰۰۰ تومان

الکترا


۹,۰۰۰ | ۷,۲۰۰ تومان

نگاهم کن! خیالم کن!


۵۵,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ تومان

تئاتر قانونگذار


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

مرغابی وحشی


۱۸,۰۰۰ تومان

واتسلاو


۱۴,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰ تومان

بی بال و پر


۱۵,۰۰۰ تومان

حباب معلق


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

بن بست نویسنده


۲۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰ تومان

مرگ در می زند


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

ژانرهای سینمایی


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

مأمورهای اعدام


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

جمجمه ای در کانه مارا


۸,۰۰۰ | ۶,۴۰۰ تومان

آیلف کوچولو


۱۳,۵۰۰ | ۱۰,۸۰۰ تومان

شب سپیده می زند


۲۶,۰۰۰ | ۲۰,۸۰۰ تومان

حالا بی حساب شدیم


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

تنفس در هوای تئاتر


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

جن زدگان


۱۲,۰۰۰ تومان

اثبات


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

آذری غریب


۴,۰۰۰ | ۳,۲۰۰ تومان

شب سپیده می زند،باری دیگر


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

کیمیاگر


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

هاروی


۷,۵۰۰ تومان

عوارض جانبی


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

بزرگراه بزرگ


۵,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ تومان

نورگیر


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان