بیدگل

انتشارات بیدگل

کتاب های انتشارات بیدگل

در انتظار گودو


۱۸,۰۰۰ تومان

درباره ی عکاسی


۳۲,۰۰۰ تومان

مرگ / خدا


۱۶,۰۰۰ تومان

مده آ


۹,۰۰۰ تومان

پیش از ناشتایی


۱۵,۰۰۰ تومان

تشنگی


۱۶,۰۰۰ تومان

شکار مرگ


۱۹,۵۰۰ تومان

عروسک خانه


۲۱,۰۰۰ تومان

بهانه های مانوس


۲۲,۰۰۰ تومان

گوریل پشمالو


۱۵,۰۰۰ تومان

پوپولیسم چیست؟


۱۵,۰۰۰ تومان

ذهن و بازار


۹۵,۰۰۰ تومان

جوانی ها


۲۸,۰۰۰ تومان

این قرن


۳۲,۰۰۰ تومان

نخستین دموکراسی


۳۸,۰۰۰ | ۳۰,۴۰۰ تومان

صید ماهی بزرگ


۲۴,۰۰۰ تومان

غرب غم زده


۱۴,۰۰۰ تومان

اتاق ورونیکا


۱۲,۰۰۰ تومان

علیه تفسیر


۳۵,۰۰۰ تومان

اولئانا


۱۲,۰۰۰ تومان

جزیره


۴۰,۰۰۰ تومان

زنان تروا


۸,۰۰۰ تومان

بیوه زیرک


۱۴,۰۰۰ تومان

بازی بازیگری


۲۳,۰۰۰ تومان

دشمن مردم


۲۲,۰۰۰ تومان

هرج و مرج محض


۱۸,۰۰۰ تومان

دروغگو


۱۵,۰۰۰ تومان

مرغابی وحشی


۱۸,۰۰۰ تومان

خیاط


۱۱,۰۰۰ تومان

الکترا


۹,۰۰۰ تومان

واتسلاو


۱۴,۰۰۰ تومان

بی بال و پر


۱۵,۰۰۰ تومان

حباب معلق


۱۲,۰۰۰ تومان

بن بست نویسنده


۲۴,۰۰۰ تومان

مرگ در می زند


۱۲,۰۰۰ تومان

مأمورهای اعدام


۱۵,۰۰۰ تومان

آیلف کوچولو


۱۳,۵۰۰ تومان

شب سپیده می زند


۲۶,۰۰۰ تومان

جن زدگان


۱۲,۰۰۰ تومان

اثبات


۱۲,۰۰۰ تومان

آذری غریب


۴,۰۰۰ تومان

کیمیاگر


۱۸,۰۰۰ تومان

هاروی


۷,۵۰۰ تومان

عوارض جانبی


۱۵,۰۰۰ تومان

بزرگراه بزرگ


۵,۰۰۰ تومان

نورگیر


۱۲,۰۰۰ تومان