غلامرضا شهبازی

غلامرضا شهبازی

غلامرضا شهبازی (متولد 1352 نهاوند)، پژوهشگر و مترجم، دانش‌آموختۀ کارشناسی ادبیات نمایشی و کارشناسی ارشد سینما و دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی از دانشگاه هنر تهران است. او تاکنون چندین نمایشنامۀ کهن و معاصر را به فارسی برگردانده است.

کتاب های غلامرضا شهبازی

هکوب


رسوس


هراکلس


اورستس


زنان تروا


الکترا


مده آ


طنین صدای یک انسان


فرزندان هراکلس


زنان فریادخواه


ماکیاوللی : هنر رعب و وحشت


زنان فنیقی


سیکلوپس