اطراف

انتشارات اطراف

کتاب های انتشارات اطراف

دلهره ها


مصائب من در حباب استارت آپ


کارنامه خورش


سرزمین مقدس


قصه ها از کجا می آیند


دیدار اتفاقی با دوست خیالی


بزرگ شدن در ترکیه


پیاده ها


اتاق کار


خانم! فردا کوچ است


خواهرها


لبخندها


هر برند یک قصه است


رست خیز


نقشه هایی برای گم شدن


سه روز به آخر دریا


درد که کسی را نمی کشد


چادر کردیم رفتیم تماشا


سواد روایت


قهوه استانبول نیکو می سوزد


هفته ی چهل و چند


پاریس از دور نمایان شد


اگر به خودم برگردم


بهترین قصه گو برنده است


فقط روزهایی که می نویسم


شنژن


مثبت


روایت آمیزی در دن کیشوت


زان تشنگان


اگر حافظه یاری کند


پیونگ یانگ


یانگون


نامه


حفره


ماجرا فقط این نبود


تماشای شهر (5جلدی)


شهر از نو


روایت مصور داستان فوتبال


بمبئی رقص الوان است


هیچ چیز آن جا نیست


البته که عصبانی هستم


آسمان لندن زیاده می بارد


کآشوب


فرا روایت در ارباب حلقه ها


ماجراجویان بزرگ