اطراف

انتشارات اطراف

کتاب های انتشارات اطراف

خانه خوانی


دختری که مزرعه را نجات داد


پسری که صدای خرس ها شد


پسری که فیل را بزرگ کرد


پسری که خانه ی بی دود ساخت


دختری که باغ را سرسبز کرد


رهیده


وقت چای در اطراف جهان


روایت و کنش جمعی


ماجراجویان بزرگ


دلهره ها


کارنامه خورش


پروژه ی پدری


سرزمین مقدس


اتاق کار


خواهرها


لبخندها


لنگرگاهی در شن روان


استیو جابز غلط کرد با تو


رست خیز


پیونگ یانگ


خانم! فردا کوچ است


شهر از نو


هر برند یک قصه است


بمبئی رقص الوان است


روایت مصور داستان فوتبال


قصه ها از کجا می آیند


اگر حافظه یاری کند


آسمان لندن زیاده می بارد


شنیدن شهر


سواد روایت


هیچ چیز آن جا نیست


البته که عصبانی هستم


چادر کردیم رفتیم تماشا


پاریس از دور نمایان شد


بهترین قصه گو برنده است


این هم مثالی دیگر


اگر به خودم برگردم


فقط روزهایی که می نویسم


نقشه هایی برای گم شدن


کوچک و سخت


بزرگ شدن در ترکیه


مصائب من در حباب استارت آپ


پیاده ها


دیدار اتفاقی با دوست خیالی


سه روز به آخر دریا


ماجرا فقط این نبود


قهوه استانبول نیکو می سوزد


هفته ی چهل و چند


کآشوب


درد که کسی را نمی کشد


شنژن


روایت آمیزی در دن کیشوت


یانگون


مثبت


نامه


حفره


فرا روایت در ارباب حلقه ها


زان تشنگان


تماشای شهر (5جلدی)


رها و ناهشیار می نویسم