اطراف

انتشارات اطراف

کتاب های انتشارات اطراف

به خاطره اعتمادی نیست


جریده ی فریده


روزی روزگاری سازمانی


آخرین اغواگری زمین


ادبیات من


قصه ای که انتخاب می کنیم


رها و ناهشیار می نویسم


وقت چای در اطراف جهان


زان تشنگان


خانه خوانی


روایت و کنش جمعی


اتاق کار


پروژه ی پدری


خواهرها


لبخندها


لنگرگاهی در شن روان


استیو جابز غلط کرد با تو


قصه ها از کجا می آیند


خانم! فردا کوچ است


روایت مصور داستان فوتبال


سه روز به آخر دریا


هر برند یک قصه است


ماجرا فقط این نبود


شنیدن شهر


سواد روایت


البته که عصبانی هستم


کآشوب


چادر کردیم رفتیم تماشا


بهترین قصه گو برنده است


این هم مثالی دیگر


اگر به خودم برگردم


فقط روزهایی که می نویسم


نقشه هایی برای گم شدن


رهیده


دختری که مزرعه را نجات داد


پسری که صدای خرس ها شد


پسری که فیل را بزرگ کرد


پسری که خانه ی بی دود ساخت


دختری که باغ را سرسبز کرد


مثبت


نامه


حفره


کوچک و سخت


دلهره ها


کارنامه خورش


ماجراجویان بزرگ


سرزمین مقدس


رست خیز


پیونگ یانگ


شهر از نو


اگر حافظه یاری کند


بمبئی رقص الوان است


هفته ی چهل و چند


هیچ چیز آن جا نیست


درد که کسی را نمی کشد


پیاده ها


دیدار اتفاقی با دوست خیالی


شنژن


روایت آمیزی در دن کیشوت


یانگون


تماشای شهر (5جلدی)