اطراف

انتشارات اطراف

کتاب های انتشارات اطراف

مثبت


نامه


حفره


شهر از نو


ماجرا فقط این نبود


هیچ چیز آن جا نیست


البته که عصبانی هستم


قهوه استانبول نیکو می سوزد


بهترین قصه گو برنده است


پاریس از دور نمایان شد


این هم مثالی دیگر


اگر به خودم برگردم


فقط روزهایی که می نویسم


درد که کسی را نمی کشد


بمبئی رقص الوان است


آسمان لندن زیاده می بارد


سن پترزبورگ موزیکانچی دارد