اطراف

انتشارات اطراف

کتاب های انتشارات اطراف

مثبت


نامه


حفره


درد که کسی را نمی کشد


بمبئی رقص الوان است


پاریس از دور نمایان شد


قهوه استانبول نیکو می سوزد


اگر به خودم برگردم


سن پترزبورگ موزیکانچی دارد


آسمان لندن زیاده می بارد