فرزان روز

انتشارات فرزان روز

کتاب های انتشارات فرزان روز

سفر با کاروان


نیایش های پارسی سره


ایران در اسناد میانرودانی


داریوش شاه بزرگ


گاندی


هندو-اروپائیان


بیگانه ای در کنار کوچک خان


انسانی، بسیار انسانی


ساسانیان و هون ها


مهین بانو


ادبیات تطبیقی


سقراط عیسی بودا


جامعه شناسی و توسعه


تاریخ پارس


دولت


در اندرون


آمیزش افق ها


ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد


اجاق سرد آنجلا


وجدان بیدار


اراده معطوف به قدرت


افسون زدگی جدید


افسون زدگی جدید (زرکوب)


کیمیاگر


حضرت محمد (ص)


کورش بزرگ


سال های طلایی، سال های تبعید


نیما یوشیج


ترجمه


آزادی انتخاب


تاریخ ماد


تعریفات


شوش شش هزار ساله


ناصر خسرو لعل بدخشان


نامه های برلن


نامه های لندن


زندگینامه امیلی برونته


میراث اینشتین


بانو


تاریخ فلسفه چین


اسماعیلیه و ایران


گریز به جاودانگی


اسطوره و تفکر مدرن


نور نجاتبخش


ایرانیان در میان انگلیسیها


راه حق بودا و سروده هایش


توقیف هویدا


روشنفکران


آسیا در برابر غرب


نخستین عشق


تاریخ ادبیات جهان(2جلدی)


قدر مجموعه گل


فرهنگ سیاسی ایران


پشت و رو


بیماری های مدیریت


هانری کربن


هنوز در سفرم


باغ های خیال


زیر آسمانهای جهان


حافظ


در ستایش دیوانگی


روش تحقیق در علوم سیاسی


لبه تیغ


نامه های تهران


واحه ای در لحظه


فاطمیان


اسناد نفت


توسعه ترانزیت


SOSTAC


یادم رفت زندگی کنم


جهان هخامنشیان


هخامنشیان


آوا و هیوا


فراسوی مسجد


الماس کوه نور


مصاحبه با فدریکو فلینی


جامعه مدنی در جهان اسلام


سایه هایی از آفرینش


بتهای ذهنی و خاطره ازلی


اورمزد و اهریمن


آن جا که زاده شدم


15 داستان کوتاه قرن نوزدهم


امپراتوری ساسانی


زن در مثل


شهروند


کشف و شهود دهم


آزادی و سازمان


ایرانیان و اندیشه تجدد


نقد عقل مدرن


بادبادک


نیچه و مکتب پست مدرن


داستان دو شهر


موش و گربه


زندگی کوتاه است


سفر به دشت ستارگان


نگاهی به گذشته


خام بودم پخته شدم


زمین منشاء حیات


گوهره آئین زردشت


حماسه و تاریخ در ایران باستان


تاریخ تشیع


گویا و خموش


سنت های عقلانی در اسلام


بازیگران نمایش اورانیوم


زوال و فروپاشی ساسانیان


آینده قدرت


باران


روم و ایران


حافظ جاوید


خشونت


مرگ مردان نامی


ناپلئون و ایران


تبارشناسی قومی و حیات ملی


کسوف خداوند


آشیانه عقاب


معرفت و امر قدسی


افسانه های حشاشین


فرهنگ تفاهم


فرهنگ فرزان


منابع انرژی


خواب های فلسفی


برج ایفل


مانی و سنت مانوی


کتیبه های هخامنشی


درسهای قرن بیستم


شاردن و ایران


مرد دهم


رسولان رنگ


تاریخ تفکر مسیحی


روشنفکران ایرانی و غرب


نخستین اندیشه های شیعی


دریا پری کاکل زری


گات های زردشت


خداحافظ آقای چیپس


فرهنگ فردی و فرهنگ جمعی


بریا


حقیقت به نخی بند بود


راسپوتین


در نکوهش جنگ


پشت صحنه


آسمانی و زمینی


نامه های ارومیه


من و تو


انفرادی


روشنایی زمین