علمی و فرهنگی

انتشارات علمی و فرهنگی

کتاب های انتشارات علمی و فرهنگی

به خونسردی


۳۵,۰۰۰ تومان

وداع با اسلحه


۱۵,۰۰۰ تومان

جمهور


۳۰,۰۰۰ تومان

لذات فلسفه


۳۰,۰۰۰ تومان

ماه پنهان است


۱۰,۰۰۰ تومان

انجیل های گنوسی


۱۵,۰۰۰ تومان

هراس


۶,۰۰۰ تومان

شکونتلا


۹,۰۰۰ تومان

خسیس


۹,۰۰۰ تومان

موش ها و آدم ها


۱۰,۰۰۰ تومان

دکتر فاستوس


۶,۰۰۰ تومان

تاراس بولبا


۱۰,۰۰۰ تومان

لبه تیغ


۱۶,۰۰۰ تومان

نسل اژدها


۱۵,۵۰۰ تومان

خاک خوب


۱۵,۰۰۰ تومان