علمی و فرهنگی

انتشارات علمی و فرهنگی

کتاب های انتشارات علمی و فرهنگی

قلب تاریکی


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

به خونسردی


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

تراژدی قیصر


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

اندیشیدن


۱۵,۰۰۰ تومان

وداع با اسلحه


۱۵,۰۰۰ تومان

قلعه حیوانات


۱۰,۰۰۰ تومان

لذات فلسفه


۳۰,۰۰۰ تومان

ماه پنهان است


۱۰,۰۰۰ تومان

جمهور


۳۰,۰۰۰ تومان

همسر و نقد همسر


۳۰,۰۰۰ تومان

دختری به نام نل


۴۶,۰۰۰ تومان

انجیل های گنوسی


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

گرسنه


۱۱,۰۰۰ تومان

زندگی بر روی میسی سیپی


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

هدا گابلر


۶,۰۰۰ تومان

در آستانه فردا


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

دلدار و دلباخته


۱۴,۰۰۰ تومان

خلبان جنگ


۱۰,۰۰۰ تومان

هراس


۶,۰۰۰ | ۴,۸۰۰ تومان

گرگ بیابان


۱۰,۰۰۰ تومان

شکونتلا


۹,۰۰۰ تومان

هنر عشق ورزیدن


۱۸,۰۰۰ تومان

موش ها و آدم ها


۱۰,۰۰۰ تومان

خسیس


۹,۰۰۰ تومان

عادت عشق


۱۰,۰۰۰ تومان

شکار


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

دکتر فاستوس


۶,۰۰۰ تومان

همسران خوب


۲۳,۰۰۰ | ۱۸,۴۰۰ تومان

تاراس بولبا


۱۰,۰۰۰ تومان

وزارت ترس


۱۰,۰۰۰ تومان

رودین


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

لبه تیغ


۲۰,۰۰۰ تومان

نسل اژدها


۱۵,۵۰۰ | ۱۲,۴۰۰ تومان

دختر سروان


۱۰,۰۰۰ تومان

مروارید


۱۰,۰۰۰ تومان

شوهر دلخواه و زنی بی اهمیت


۱۲,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ تومان

زندگی من و یک داستان دیگر


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

پاسخ به ایوب


۱۵,۰۰۰ تومان

خاک خوب


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

سه نمایشنامه


۹,۰۰۰ | ۷,۲۰۰ تومان

ماشین اندیشه نگار


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

الکترا


۹,۵۰۰ تومان

تورتیافلت


۳,۵۰۰ تومان