علمی و فرهنگی

انتشارات علمی و فرهنگی

کتاب های انتشارات علمی و فرهنگی

قلب تاریکی


۱۲,۰۰۰ تومان

به خونسردی


۳۵,۰۰۰ تومان

تراژدی قیصر


۱۰,۰۰۰ تومان

اندیشیدن


۱۵,۰۰۰ تومان

وداع با اسلحه


۱۵,۰۰۰ تومان

جمهور


۳۰,۰۰۰ تومان

قلعه حیوانات


۱۰,۰۰۰ تومان

لذات فلسفه


۳۰,۰۰۰ تومان

ماه پنهان است


۱۰,۰۰۰ تومان

همسر و نقد همسر


۳۰,۰۰۰ تومان

دختری به نام نل


۴۶,۰۰۰ تومان

انجیل های گنوسی


۲۰,۰۰۰ تومان

گرسنه


۱۱,۰۰۰ تومان

در آستانه فردا


۱۰,۰۰۰ تومان

هدا گابلر


۶,۰۰۰ تومان

زندگی بر روی میسی سیپی


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

خلبان جنگ


۱۰,۰۰۰ تومان

هراس


۶,۰۰۰ تومان

شکونتلا


۹,۰۰۰ تومان

گرگ بیابان


۱۰,۰۰۰ تومان

خسیس


۹,۰۰۰ تومان

هنر عشق ورزیدن


۱۸,۰۰۰ تومان

موش ها و آدم ها


۱۰,۰۰۰ تومان

شکار


۱۰,۰۰۰ تومان

عادت عشق


۱۰,۰۰۰ تومان

دکتر فاستوس


۶,۰۰۰ تومان

تاراس بولبا


۱۰,۰۰۰ تومان

همسران خوب


۲۳,۰۰۰ تومان

لبه تیغ


۲۰,۰۰۰ تومان

نسل اژدها


۱۵,۵۰۰ تومان

رودین


۱۰,۰۰۰ تومان

وزارت ترس


۱۰,۰۰۰ تومان

دختر سروان


۱۰,۰۰۰ تومان

مروارید


۱۰,۰۰۰ تومان

خاک خوب


۱۵,۰۰۰ تومان

پاسخ به ایوب


۱۵,۰۰۰ تومان

تورتیافلت


۳,۵۰۰ تومان