جایزه ی کتاب کودک رد هاوس

جایزه ی کتاب کودک رد هاوس

جوایز رد هاوس، جوایزی ادبی هستند که همه ساله به کتاب های کودک برتر منتشر شده در انگلستان تعلق می گیرند. یک نویسنده و یک کتاب در سه بخش کودکان خردسال، مخاطبین جوان و مخاطبین بزرگسال، برنده ی این جوایز می شوند. لیست برندگان، تماما توسط کودکان انتخاب می شود که در میان جوایز ادبی انگلستان، منحصر به فرد است.

کتاب های جایزه ی کتاب کودک رد هاوس
معرفی چند اثر
معرفی کتاب گام به گام با آقای گام
کتابی که کودکان حتما باید بخوانند.
Children's Literature