فرخ بافنده

فرخ بافنده

کتاب های فرخ بافنده

چگونه با هر کسی صحبت کنیم


قدرت خلق کسب و کار نوپا


جوهر وجود تو