امیرحسین دانشورکیان

امیرحسین دانشورکیان

کتاب های امیرحسین دانشورکیان

کاپیتان زیرشلواری 5


کاپیتان زیرشلواری 4


کاپیتان زیرشلواری


مدرسه ... است: به دادم برسین


هر طور راحتی


بچه جاسوس 1


آشوبی در مدرسه


بی استعداد


حمله توالت های سخن گو


مدرسه ... است: نبرد در اردوگاه


کاپیتان زیرشلواری 3


مدرسه ... است (چه وضعیه بابا)


دوتا خفن (کتاب اول)