امیرحسین دانشورکیان

امیرحسین دانشورکیان

کتاب های امیرحسین دانشورکیان

هجوم خانم های بوفه دار


حمله توالت های سخن گو


مدرسه ... است: نبرد در اردوگاه


کاپیتان زیرشلواری


مدرسه ... است: به دادم برسین


مدرسه ... است (چه وضعیه بابا)


دوتا خفن (کتاب اول)