نازنین فیروزی

نازنین فیروزی

نازنین فیروزی مترجم ایرانی متولد سال 1365 می باشد.

کتاب های نازنین فیروزی

طرز فکر


شجاعت رنج بردن


گربه ای که ذن یاد می داد


تمام این مدت


سفر پاندای بزرگ و اژدهای کوچک


پاندای بزرگ و اژدهای کوچک


باشگاه قتل پنجشنبه


ترقی در محیط کار مجازی


دریاچه ای دیگر