قاسم روبین

قاسم روبین

قاسم روبین مترجم ایرانی فعالیت خود را از سال ۱۳۵۷ آغاز کرده و تاکنون در حوزه ترجمه داستان، نقد سینمایی و به خصوص نقاشی به کارش ادامه داده است.

کتاب های قاسم روبین

پاریس دوراس


ساوانا بای


عاشق


نوع بشر


نایب کنسول


درد


نگاه و صدا


روش نقاشی سومی


نقاشی از منظره


نقاشی با آبرنگ


کامیون


حیات مجسم


باغ گذر


فیلمنامه فروید


باران تابستان