قاسم روبین

قاسم روبین

قاسم روبین مترجم ایرانی فعالیت خود را از سال ۱۳۵۷ آغاز کرده و تاکنون در حوزه ترجمه داستان، نقد سینمایی و به خصوص نقاشی به کارش ادامه داده است.

کتاب های قاسم روبین

پنهان در خانه دیوانگان


یک سال بعد


باغ گذر


گفت و گوی دوراس / گدار


ایام آموختن


تابستان 80


عشق


باران تابستان


درد


عاشق


شاهکار هنری چیست؟


پاریس دوراس


شیدایی لل. و. اشتاین


فیلمنامه فروید


نایب کنسول


ابان،سابانا،داوید


گفتا که خراب اولی


نوع بشر


مکان های مارگریت دوراس


ساوانا بای


نگاه و صدا


نقاشی از روی آثار مشاهیر


روش نقاشی سومی


نقاشی از منظره


نقاشی با آبرنگ


نقاشی با مداد رنگی


اصول نقاشی با رنگ روغن


ماندگار


کامیون


کارنامه فرانچسکو رزی


حیات مجسم


باغ گذر


حقیقت و افسانه


فرانسیس بیکن