مسعود یوسف حصیرچین

مسعود یوسف حصیرچین

کتاب های مسعود یوسف حصیرچین

خورد و خوراک دیکتاتورها


جمهوری خلق نسیان


تیان آن من 1989


آداب دیکتاتوری


رهبر عزیز


اتهام


نقطه ها


فرار از اردوگاه 14


کتاب صوتی رهبر عزیز