مرتضی کلانتریان

مرتضی کلانتریان

مرتضی کلانتریان متولد 1311 در تهران مترجم ایرانی است که بسیاری از آثار بزرگ ادبی را برای نخستین بار به فارسی ترجمه کرده است.ترجمه ها:وجدان زنو رمانی از ایتالو اسووو، انتشارات آگاه.سیمای زنی در میان جمع رمانی از هاینریش بل، نشر آگه.نقطه ضعف رمانی از آنتونیس ساماراکیس، انتشارات آگاه.ظرافت جوجه تیغی رمانی از موریل باربری، انتشارات کندوکاو.

کتاب های مرتضی کلانتریان

نقش زور در روابط بین الملل


افسانه پدران ما


بازگشت به کیلی بگز


وجدان زنو


ظرافت جوجه تیغی


سیمای زنی در میان جمع


قرارداد اجتماعی


فلسفه حقوق


نقطه ی ضعف


دیدار به قیامت


بشریت و حاکمیت ها