مرتضی کلانتریان

مرتضی کلانتریان

مرتضی کلانتریان متولد 1311 در تهران مترجم ایرانی است که بسیاری از آثار بزرگ ادبی را برای نخستین بار به فارسی ترجمه کرده است.ترجمه ها:وجدان زنو رمانی از ایتالو اسووو، انتشارات آگاه.سیمای زنی در میان جمع رمانی از هاینریش بل، نشر آگه.نقطه ضعف رمانی از آنتونیس ساماراکیس، انتشارات آگاه.ظرافت جوجه تیغی رمانی از موریل باربری، انتشارات کندوکاو.

کتاب های مرتضی کلانتریان

وجدان زنو


رویا و تاریخ آمریکا در دو قرن


بازگشت به کیلی بگز


نقطه ی ضعف


دیدار به قیامت


بررسی یک پرونده قتل


ظرافت جوجه تیغی


سیمای زنی در میان جمع


قرارداد اجتماعی


افسانه پدران ما


فلسفه حقوق


نقش زور در روابط بین الملل


بشریت و حاکمیت ها