مرتضی کلانتریان

مرتضی کلانتریان

مرتضی کلانتریان متولد 1311 در تهران مترجم ایرانی است که بسیاری از آثار بزرگ ادبی را برای نخستین بار به فارسی ترجمه کرده است.ترجمه ها:وجدان زنو رمانی از ایتالو اسووو، انتشارات آگاه.سیمای زنی در میان جمع رمانی از هاینریش بل، نشر آگه.نقطه ضعف رمانی از آنتونیس ساماراکیس، انتشارات آگاه.ظرافت جوجه تیغی رمانی از موریل باربری، انتشارات کندوکاو.

کتاب های مرتضی کلانتریان

بررسی یک پرونده قتل


۳۹,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۰ تومان

وجدان زنو


۶۵,۰۰۰ تومان

دیدار به قیامت


۶۸,۰۰۰ | ۵۴,۴۰۰ تومان

قرارداد اجتماعی


۵۵,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ تومان

سیمای زنی در میان جمع


۷۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ تومان

ظرافت جوجه تیغی


۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ تومان

نقطه ی ضعف


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

بازگشت به کیلی بگز


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

فلسفه حقوق


۱۱,۰۰۰ | ۸,۸۰۰ تومان

افسانه پدران ما


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

بشریت و حاکمیت ها


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان