مرتضی کلانتریان

مرتضی کلانتریان

مرتضی کلانتریان متولد 1311 در تهران مترجم ایرانی است که بسیاری از آثار بزرگ ادبی را برای نخستین بار به فارسی ترجمه کرده است.ترجمه ها:وجدان زنو رمانی از ایتالو اسووو، انتشارات آگاه.سیمای زنی در میان جمع رمانی از هاینریش بل، نشر آگه.نقطه ضعف رمانی از آنتونیس ساماراکیس، انتشارات آگاه.ظرافت جوجه تیغی رمانی از موریل باربری، انتشارات کندوکاو.

کتاب های مرتضی کلانتریان

فلسفه حقوق


بررسی یک پرونده قتل


وجدان زنو


دیدار به قیامت


بازگشت به کیلی بگز


قرارداد اجتماعی


سیمای زنی در میان جمع


ظرافت جوجه تیغی


نقش زور در روابط بین الملل


نقطه ی ضعف


افسانه پدران ما


بشریت و حاکمیت ها