مریم تقدیسی

مریم تقدیسی

مریم تقدیسی مترجم ایرانی متولد سال 1342 می باشد.

کتاب های مریم تقدیسی

روانشناسی حماقت


بنویس تا زندگی ات تغییر کند


کتاب تصمیم


ابر مغز


زندگی با تمام وجود


اخبار


بهانه های متداول برای تنبلی


توسعه ی تفکر برون مغزی


مراقب خودت باش


فلسفه برای همه


کتاب سوال


کتاب تغییر


طلوع زمینی نو


اضطراب جایگاه اجتماعی


جرئت بسیار


مغلطه


کتاب جامع آداب معاشرت


دروغ ممنوع


محافظان وجود


کی میگه نمی تونی ؟ می تونی !


جعبه دکمه ای گوئندی


چطور زندگی کنیم


تفکر


چطور چینی ها پولدار شدند


روانشناسی دلتنگی


چطور زندگی کنیم


این منم که رهایت می کنم


هنر زندگی


تقلب


نقطه کور


رمزگشایی زبان مردان


فرصتی دوباره


ما نتیجه انتخاب هایمان هستیم


شیطان ذهن


دگرگونی


نیروی امید


در باب شهریار


حذف مرگ


بیداری غول درون 1