محمد گذرآبادی

محمد گذرآبادی

کتاب های محمد گذرآبادی

لرد اجور می میرد


101 نکته ی فیلمنامه نویسی


سرو غمگین


راه داستان


بنویس تا اتفاق بیفتد


آناتومی داستان


نما به نما


قتل در قطار سریع السیر شرق


ذهن هولوتراپیک


هنر شناخت مردم


داستان


پرده سوم


کم یعنی زیاد


دستور زبان تدوین


تکنیک های فیلمنامه نویسی


تکنیک های تصویر برداری


مهارت های زناشویی


آناتومی داستان


سفر نویسنده