حسین وظیفه دوست

حسین وظیفه دوست

دکتر حسین وظیفه‌دوست استاد دانشگاه و رئیس انجمن مدیریت اجرایی ایران می‌باشد.

کتاب های حسین وظیفه دوست

نورولیدرشیپ