سلمان امین

سلمان امین

سلمان امین متولد سال 1363 ، نویسنده‌ی جوان توانمندی که خوب می‌بیند، خوب می‌شنود، خوب فکر می‌کند و خوب می‌نویسد. نویسنده‌ای که تفاوت ادبیات نسل امروز را با با نسل‌های گذشته به‌خوبی درک کرده و حرف‌های تازه‌ای برای گفتن دارد. او اعتقاد دارد، برای نویسنده شدن اول باید جوهری باشد.اگر نویسنده نباشی، نمی‌توانی نویسنده بشوی، اما اگر نویسنده باشی، تازه باید شروع کنی به نویسنده شدن. باید تجربه زیست داشته باشی و میان مردم بروی تا توجهت به جزییات زیاد شود و درد مردم، درد تو بشود.

کتاب های سلمان امین

انجمن نکبت زده ها


شهریار در وال استریت


قلعه مرغی روزگار هرمی


گاوها و خرس ها


پدر کشتگی


بورس باز


کتاب صوتی پدرکشتگی


گاوها و خرس ها