شهره هاشمی

شهره هاشمی

کتاب های شهره هاشمی

فرانکلین و معلم جدید


لقب فرانکلین


عجله کن فرانکلین


فرانکلین به مدرسه می رود


فرانکلین دروغ می گوید


فرانکلین و جشن هالووین


یک روز بد برای فرانکلین


فرانکلین و روز شکرگزاری


فرانکلین و روز دوستی


جشن تولد فرانکلین


فرانکلین نامرتب است


محله ی فرانکلین


فرانکلین گم می شود


فرانکلین و دندان شیری


فرانکلین و قهرمان محبوب


فرانکلین خواهرش را می بخشد


فرانکلین و بازی کامپیوتری


فرانکلین دوستش را می بیند


فرانکلین و پرستار بچه


فرانکلین کمک می کند


فرانکلین می خواهد بزرگ باشد


فرانکلین معذرت می خواهد


فرانکلین کنجکاوی می کند


فرانکلین و روز درخت کاری


فرانکلین قهر می کند


فرانکلین فراموش می کند


فرانکلین یک مدال می خواهد


مجموعه فرانکلین


فرانکلین و خواهرش هریت


خواهر کوچولوی فرانکلین


دوست جدید فرانکلین


فرانکلین و هدیه سال نو


باشگاه سری فرانکلین


فرانکلین و رعد و برق


مجموعه فرانکلین