شیوا جمشیدی

شیوا جمشیدی

کتاب های شیوا جمشیدی

ذهن بینی


مکان امن


رئیس هزاره جدید


مدیریت الهام بخش


مغز چالش جو


مهارت آموزی مبتنی بر مغز


زندانیان نفرت


پرورش کودکان شاد