شیوا جمشیدی

شیوا جمشیدی

کتاب های شیوا جمشیدی

ذهن بینی


مهارت آموزی مبتنی بر مغز


زندانیان نفرت


مغز چالش جو