آریانا قلم

انتشارات آریانا قلم

کتاب های انتشارات آریانا قلم

بازیکن تیمی ایدئال


قلاب


استراتژی اقیانوس آبی


رهبران آخر غذا می خورند


قوی سیاه


ایده عالی مستدام


نوآفرینی


استراتژی رسیدن به استراتژی


خودباوری در خلاقیت


شتاب دهی


مدیریت استراتژیک بازار


دید اقتصادی


رقص تغییر