آریانا قلم

انتشارات آریانا قلم

کتاب های انتشارات آریانا قلم

بازیکن تیمی ایدئال


قلاب


استراتژی خوب استراتژی بد


استراتژی اقیانوس آبی


رهبران آخر غذا می خورند


قوی سیاه


ایده عالی مستدام


تفکر طراحی در کسب و کار


نوآفرینی


استراتژی رسیدن به استراتژی


شتاب دهی


مدیریت استراتژیک بازار


دید اقتصادی


رقص تغییر