حرفه نویسنده

انتشارات حرفه نویسنده

کتاب های انتشارات حرفه نویسنده

نگاه و نقاشی


بیماری به مثابه استعاره


هدیه


آموزه من


درباره عکاسی


پیروزی و شکست پیکاسو


سوزان سونتاگ


مبانی تاریخ هنر


بر سر نقد هنری چه آمد؟


نقاش زندگی مدرن


در باب فلسفه عکاسی


داستان های تولد


درباره عکاسی


این جا محل دیدار ماست


در باب مشاهده


اشک ها و تصویرها


کلمات عکاسی


ذهن و عکاسی


اتاق روشن


تصویر مردم


علیه تفسیر


ابر قورباغه و پای عسلی


آوار خواب


در ستایش سایه ها


از “آ” به “خ”


باغ واقعی


سرسخت، کم بخت


اصحاب دعوا