حرفه نویسنده

انتشارات حرفه نویسنده

کتاب های انتشارات حرفه نویسنده

هدیه


آموزه من


درباره عکاسی


پیروزی و شکست پیکاسو


سوزان سونتاگ


مبانی تاریخ هنر


نقاش زندگی مدرن


در باب فلسفه عکاسی


درباره عکاسی


اشک ها و تصویرها


در باب مشاهده


این جا محل دیدار ماست


کلمات عکاسی


ذهن و عکاسی


اتاق روشن


تصویر مردم


علیه تفسیر


ابر قورباغه و پای عسلی


آوار خواب


در ستایش سایه ها


بر سر نقد هنری چه آمد؟


بیماری به مثابه استعاره


از “آ” به “خ”


باغ واقعی


سرسخت، کم بخت


داستان های تولد


اصحاب دعوا