روزنه

انتشارات روزنه

کتاب های انتشارات روزنه

ماجراهای تام بامبادیل


۱۹,۰۰۰ | ۱۵,۲۰۰ تومان

مرگی کوچک


۹۵,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰ تومان

سرگشتگان


۵۸,۰۰۰ | ۴۶,۴۰۰ تومان

کلیات سعدی (رحلی)


۱۶۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰ تومان

دو نمایشنامه ی دیگر


۲۹,۵۰۰ | ۲۳,۶۰۰ تومان

همه ی آن چه که بود


۲۸,۵۰۰ | ۲۲,۸۰۰ تومان

طعه های زمستانی


۲۹,۵۰۰ | ۲۳,۶۰۰ تومان

اینجا


۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰ تومان

آهنگ بی صدا


۱۷,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰ تومان

از عشق


۲۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰ تومان

سفرهای خطرناک من


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

پنج نمایشنامه ی تک پرده ای


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

محبوبه ویتگنشتاین


۳۵,۵۰۰ | ۲۸,۴۰۰ تومان

خاطرات خفته


۱۲,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ تومان

شماره صفر


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

شرق غرب


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

ساکن برج بلند


۶۵,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ تومان

خشونت و نظم های اجتماعی


۶۵,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ تومان

بیابان تاتارها


۲۹,۵۰۰ تومان

گریزان


۲۹,۵۰۰ | ۲۳,۶۰۰ تومان

درخت و برگ


۲۹,۵۰۰ | ۲۳,۶۰۰ تومان

گفتن یا نگفتن


۴۹,۵۰۰ | ۳۹,۶۰۰ تومان

یادداشت های انقلاب


۲۹,۵۰۰ | ۲۳,۶۰۰ تومان

نظم و زوال سیاسی


۶۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ تومان

اعترافات رمان نویس جوان


۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

سرباز شکلاتی


۱۷,۵۰۰ | ۱۴,۰۰۰ تومان

خانواده موسکات


۸۵,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ تومان

کلیات سعدی (پالتویی)


۹۵,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰ تومان

گورستان پراگ


۸۹,۵۰۰ | ۷۱,۶۰۰ تومان

بائودولینو


۶۹,۵۰۰ | ۵۵,۶۰۰ تومان

مرگ و پنگوئن


۳۹,۵۰۰ | ۳۱,۶۰۰ تومان

آونگ فوکو


۹۹,۵۰۰ | ۷۹,۶۰۰ تومان

ولگردهای دارما


۳۹,۵۰۰ | ۳۱,۶۰۰ تومان

ارباب حلقه ها (جلد دوم)


۸۴,۵۰۰ | ۶۷,۶۰۰ تومان

ارباب حلقه ها (جلد سوم)


۹۹,۵۰۰ | ۷۹,۶۰۰ تومان

چرا ملت ها شکست می خورند


۶۵,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ تومان

قصه های ناتمام


۳۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ تومان

سنت و مدرنیته


۷۵,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ تومان

کاخ سرنوشت های متقاطع


۲۴,۵۰۰ | ۱۹,۶۰۰ تومان

آگاتا کریستی


۵۶,۰۰۰ | ۴۴,۸۰۰ تومان

بچه های آینه


۱۲,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ تومان

رمز موفق زیستن


۱۹,۵۰۰ | ۱۵,۶۰۰ تومان

در سایه خشونت


۶۹,۵۰۰ | ۵۵,۶۰۰ تومان

آنک نام گل


۹۹,۵۰۰ | ۷۹,۶۰۰ تومان

سیلماریلیون


۷۹,۵۰۰ | ۶۳,۶۰۰ تومان

پیامبر


۳۹,۵۰۰ | ۳۱,۶۰۰ تومان

مقدمه ای بر انقلاب اسلامی


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

تپه خرگوش


۳۱,۰۰۰ | ۲۴,۸۰۰ تومان

بازی های شبانه


۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰ تومان

وداع با دوم خرداد


۴۶,۵۰۰ | ۳۷,۲۰۰ تومان

پول و شیطان


۲۶,۵۰۰ | ۲۱,۲۰۰ تومان

دو قطعه عکس 6 در 4


۲۱,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰ تومان

فرزندان هورین


۵۹,۵۰۰ | ۴۷,۶۰۰ تومان

ارباب حلقه ها (جلد اول)


۸۹,۵۰۰ | ۷۱,۶۰۰ تومان

اندوهان اژدر


۷,۵۰۰ | ۶,۰۰۰ تومان

سمت کالسکه


۲۶,۵۰۰ | ۲۱,۲۰۰ تومان

سفرهایم با خاله جان


۳۹,۵۰۰ | ۳۱,۶۰۰ تومان

آوازهای غمگین اردوگاه


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

دکتر محمد ملکی


۹,۵۰۰ | ۷,۶۰۰ تومان

من و سیمین و مصطفی


۷,۵۰۰ | ۶,۰۰۰ تومان

خوف


۱۶,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰ تومان

بوی قیر داغ


۹,۰۰۰ | ۷,۲۰۰ تومان

نقطه امگا


۱۴,۵۰۰ | ۱۱,۶۰۰ تومان

ما چگونه ما شدیم؟


۴۸,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰ تومان

شب نشینی در جهنم


۲۴,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰ تومان

21 داستان


۸,۵۰۰ | ۶,۸۰۰ تومان

آفتاب خانواده اسکورتا


۱۱,۵۰۰ | ۹,۲۰۰ تومان

دانشگاه و انقلاب


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان