یوبان

انتشارات یوبان

کتاب های انتشارات یوبان

روانشناسی عشق


من او را دوست داشتم


نوشته های ماشین تحریر


مهمانی بمب


افشاگر


پسری که از دخترها فراری بود


از لنز تیره


مرد-اسب


جان آگاه


مرشد و مارگریتا


تخم مرغ های کشنده


سلاخ خانه شماره پنج


طعمه


سوداگر


هرتزوگ


محاکمه ی دیگر کافکا


ژاله کش


سرخپوست می رود


خانه خاموش


سنگ صبور


پندهای سورائو