دهه 1850 میلادی

در دهه ی 1850، استعمارگری در جهان گسترش یافت و تعداد مهاجرین به آمریکا به عددی بی سابقه رسید. چارلز دیکنز در این دهه چندین اثر از جمله رمان داستان دو شهر را به انتشار رساند. رمان داغ ننگ از ناثانیل هاثورن نیز در همین دوره منتشر شد.

کتاب های دهه 1850 میلادی

کتاب مادام بواری


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب داغ ننگ


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب موبی دیک


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب دیوید کاپرفیلد


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

معرفی چند اثر
معرفی کتاب مادام بواری
شاهکار گوستاو فلوبر.
Barnes & Noble
معرفی کتاب دیوید کاپرفیلد
این رمان، دلیل دیگری است برای این که چرا آثار دیکنز، نسل به نسل خوانده می شوند.
Thoughtco