ادبیات آلبانی

ادبیات آلبانی

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات آلبانی

دختر آگاممنون


نامزد جایزه داستانی مستقل خارجی سال 2008

سریر سرخ


نامزد جایزه داستان خارجی ایندیپندنت سال 2007

هبوط شهر سنگی


نامزد جایزه داستانی کتاب مستقل خارجی سال 2013

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع شعر
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر