مهرناز شهرآرای

مهرناز شهرآرای

مهرناز شهرآرای متولد سال 1324، دارای يسانس روان شناسي، دانشگاه کاليفرنيا در لس آنجلس 1351، فوق ليسانس روان شناسي (با گرايش باليني)، دانشگاه ايالتي کاليفرنيا در لس آنجلس 1352، دکتري آموزش و پرورش (با گرايش روان شناسي رشد)، دانشگاه کاليفرنيا در لس آنجلس 1356 عنوان رساله دکتري: تعامل مادر و فرزند به عنوان تابعي از فرهنگ پذيري می باشد.

کتاب های مهرناز شهرآرای

مغز پذیرا


رشد و افزایش عزت نفس


ذهن در حال رشد


کودک کامل - مغز


ذهن عالی در هر سن


انگیزش در تعلیم و تربیت


حافظه


فرزندپروری مغز - بنیان


روان شناسی رشد نوجوان