محمد تقی زاده مطلق

محمد تقی زاده مطلق

کتاب های محمد تقی زاده مطلق

درباره مبانی مدیریت


درباره همکاری


درباره ارتباطات


درباره تصمیم گیری


درباره مدیریت بین فرهنگ ها


درباره استراتژی


درباره مدیریت تغییر


درباره تیم


درباره رهبری


درباره نوآوری


بوشیدو


جین ایر


مدیریت پروژه