مریم طباطباییها

مریم طباطباییها

کتاب های مریم طباطباییها

سفر به نهایت


موزه معصومیت


سه دختر حوا


اسکندر


صداهای شب


گره ی کور


خانه ی سکوت


مراسم تدفین


پرنده ای با یک بال


بیشتر بخوانید

چرا «ما همه باید فمینیست باشیم»

آیا فمینیسم، جنبشی افراطی است که بر سر مردان داد و فریاد می کند؟ یا جنبشی به دنبال برابری است؟ آیا اصلا به چنین جنبشی نیاز داریم؟