مریم طباطباییها

مریم طباطباییها

کتاب های مریم طباطباییها

اسکندر


ما همه باید فمینیست باشیم


موزه معصومیت


سه دختر حوا


صداهای شب


گره ی کور


مراسم تدفین


پرنده ای با یک بال


خانه ی سکوت


بیشتر بخوانید

چرا «ما همه باید فمینیست باشیم»

آیا فمینیسم، جنبشی افراطی است که بر سر مردان داد و فریاد می کند؟ یا جنبشی به دنبال برابری است؟ آیا اصلا به چنین جنبشی نیاز داریم؟