مریم طباطباییها

مریم طباطباییها

کتاب های مریم طباطباییها

سه دختر حوا


ما همه باید فمینیست باشیم


سفر به نهایت


موزه معصومیت


مه و شب


اسکندر


صداهای شب


گره ی کور


خانه ی سکوت


مراسم تدفین


قطار یتیمان


پرنده ای با یک بال


بیشتر بخوانید

چرا «ما همه باید فمینیست باشیم»

آیا فمینیسم، جنبشی افراطی است که بر سر مردان داد و فریاد می کند؟ یا جنبشی به دنبال برابری است؟ آیا اصلا به چنین جنبشی نیاز داریم؟