سمانه پرهیزکاری

سمانه پرهیزکاری

کتاب های سمانه پرهیزکاری

اوضاع خیلی خراب است


همه باید فمینیست باشیم


محکم در آغوشم بگیر


بریت ماری این جا بود


النور و پارک


جنگجوی عشق


توی آب


بیشتر بخوانید

چرا «ما همه باید فمینیست باشیم»

آیا فمینیسم، جنبشی افراطی است که بر سر مردان داد و فریاد می کند؟ یا جنبشی به دنبال برابری است؟ آیا اصلا به چنین جنبشی نیاز داریم؟

«جنگجوی عشق»، حماسه ای به لطافت زنانگی

کتاب «جنگجوی عشق»، فقط ضمیمه ای بر زندگی نامه ای است که اتفاقات زیادی را در دل خود جای داده است