فتاح محمدی

فتاح محمدی

فتاح محمدی مترجم ایرانی متولد سال 1332 می باشد.

کتاب های فتاح محمدی

از نشانگان خود لذت ببرید


گفتمان


هنر سینما


به برهوت حقیقت خوش آمدید


دیالکتیک های ژیژک


اشیای سرگردان


پدر


بازگشت به خانه


دو گفت و گو


زخم ما چندان تازه نیست


چه باید کرد؟


هنر و هراس


زندگی × ۳


صدا در سینما


گزیده مقالات روایت


وحشت از اشک های واقعی