نشر نوین

انتشارات نشر نوین

کتاب های انتشارات نشر نوین

بازآفرینی مدل کسب و کار


کار عمیق


شیوه گرگ


فروشگاه همه چیز


پوست در بازی


سرسختی


نوسازی


هک فروش


12 قانون زندگی


قانون ۵ ثانیه


گزینه ب


اول سود


رک و راست باشید


خودت را جمع و جور کن


صفر به یک


واقعیت


هرگز سازش نکنید


بازاریابی هکر رشد


انگیزش


برنامه بازاریابی یک صفحه ای


بیندیشید و ثروتمند شوید


تغییر مسیر