دات

انتشارات دات

کتاب های انتشارات دات

غلات و مغز ما


تاریخ ایران نوین


اسکار و بانوی صورتی پوش


میلیونر یک شبه


شاه لیر


هملت


اتللو


تجربه ی شهری


تاریخ مختصر نئولیبرالیسم


شهر همنوازان سپید


شکل نوشتنم هستم


نظریه ی ادبیات


کارل مارکس


والدین و تربیت فرزند