سیته

انتشارات سیته

کتاب های انتشارات سیته

کپی رایتینگ


برند خودت باش


هگارتی از خلاقیت می گوید


جسور باش ، ارائه کن


هنرمندانه بقاپید


اعتراف های یک تبلیغاتچی


22 قانون تغییرناپذیر برند


مدیریت ارتباط با مشتریان


هنر جنگ


هر برند 1 داستان


بازاریابی محتوا


انقلاب شبکه های اجتماعی


بازاریابی عصر چهارم


درنگ نکن ، انجامش بده


اصول بازاریابی داده محور


بازی بازاریابی سیاسی


بی نظمی در بازاریابی


مصاحبه با بزرگان تبلیغات