مروارید

انتشارات مروارید

کتاب های انتشارات مروارید

شمسپاره


۳۷,۰۰۰ تومان

جزیره کامینو


۳۹,۰۰۰ تومان

مردان بدون زن


۱۶,۰۰۰ تومان

داستان خیاط


۴۳,۰۰۰ تومان

گزینه اشعار


۳۴,۰۰۰ تومان

دیروز


۱۲,۵۰۰ تومان

نام من سرخ


۴۹,۰۰۰ تومان

نان آن سال ها


۱۵,۰۰۰ تومان

جاده


۲۷,۰۰۰ تومان

بینایی


۳۸,۰۰۰ تومان

روانکاوی و دین


۱۹,۰۰۰ تومان

انقلاب امید


۳۰,۰۰۰ تومان

تجاوز قانونی


۱۸,۵۰۰ تومان

در ستایش مرگ


۲۵,۰۰۰ تومان

بنام زندگی


۲۵,۰۰۰ تومان

بحران روانکاوی


۲۸,۰۰۰ تومان

داشتن یا بودن


۲۹,۰۰۰ تومان

گریز از آزادی


۳۲,۰۰۰ تومان

هنر عشق ورزیدن


۳۰,۰۰۰ تومان

مارتین درسلر


۲۴,۰۰۰ تومان

خطابه سقوط رم


۱۴,۰۰۰ تومان

شپش پالاس


۳۵,۰۰۰ تومان

ضد سنت بوو


۲۳,۰۰۰ تومان

اعتراف


۳۵,۰۰۰ تومان

همزاد


۲۲,۰۰۰ تومان

سمرقند


۳۲,۰۰۰ تومان

چشم


۱۰,۰۰۰ تومان

خرده خاطرات


۱۱,۵۰۰ تومان

مرد بی وطن


۱۲,۰۰۰ تومان

زمان لرزه


۲۵,۰۰۰ تومان

شور ذهن


۶۵,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ تومان

میراث


۱۱,۰۰۰ تومان

کوری


۲۲,۰۰۰ تومان

شبح آنیل


۲۴,۰۰۰ تومان

صومعه ی کوچک


۱۱,۰۰۰ تومان

عقاب


۹,۰۰۰ تومان

خوش شانس ها


۷,۰۰۰ تومان

چشم گربه


۳۷,۰۰۰ تومان

تخم مرغ های شوم


۱۰,۰۰۰ تومان

زندگی من


۱۴,۰۰۰ تومان

یک زن بدبخت


۹,۰۰۰ تومان

مگی کسیدی


۲۹,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۰ تومان

اورندا


۲۹,۰۰۰ تومان

میز گربه


۱۵,۰۰۰ تومان

زمستان


۳۰,۰۰۰ تومان

اسرار


۱۶,۵۰۰ تومان

ته دره


۹,۰۰۰ تومان

سقوط آزاد


۱۰,۵۰۰ تومان

دوره گردها


۶,۳۰۰ تومان

الفبای تقلب


۵,۵۰۰ تومان

گذرنامه


۳,۳۰۰ تومان

جوجو رو نیگا


۸,۸۰۰ تومان

دفتر یادداشت


۱۳,۰۰۰ تومان

سنتائور


۹,۵۰۰ | ۷,۶۰۰ تومان

خاطره ای از کریسمس


۷,۰۰۰ | ۵,۶۰۰ تومان

یک بخشش


۷,۰۰۰ تومان

جاده ی سه روزه


۸,۵۰۰ تومان

تروریست خوب


۱۴,۰۰۰ تومان

سفر فلیشا


۴,۲۰۰ تومان