نیلوفر

انتشارات نیلوفر

کتاب های انتشارات نیلوفر

آیدا


۱۴,۰۰۰ تومان

سفر پرسش


۱۷,۰۰۰ تومان

زمرد نحس


۳۵,۰۰۰ تومان

تبر


۳۷,۵۰۰ تومان

دختر تحصیلکرده


۴۸,۰۰۰ تومان

پژواک برانگیز


۶۵,۰۰۰ تومان

شغل پدر


۲۸,۰۰۰ تومان

ساقه بامبو


۴۵,۰۰۰ تومان

استانبول


۳۵,۰۰۰ تومان

هنر سیر و سفر


۳۵,۰۰۰ تومان

آینه های دردار


۱۶,۰۰۰ تومان

فاوست


۴۸,۰۰۰ تومان

دنیای قشنگ نو


۲۵,۰۰۰ تومان

آناکارنینا


۹۵,۰۰۰ تومان

جنگ و صلح


۱۴۰,۰۰۰ تومان

کافکا در کرانه


۴۵,۰۰۰ تومان

بادبادک باز


۳۸,۵۰۰ تومان

پرنده خارزار


۶۵,۰۰۰ تومان

شازده احتجاب


۱۲,۵۰۰ تومان

تهوع


۳۱,۰۰۰ تومان

1984


۳۲,۰۰۰ تومان

طاعون


۳۵,۰۰۰ تومان

دنیای سوفی


۴۸,۰۰۰ تومان

خشم


۱۷,۰۰۰ تومان

آینه های شهر


۳۸,۰۰۰ تومان

اسطوره سیزیف


۱۲,۰۰۰ تومان

کلمات


۱۸,۰۰۰ تومان

بازار خودفروشی


۶۵,۰۰۰ تومان

ادبیات چیست


۳۱,۰۰۰ تومان

شنبه


۲۸,۰۰۰ تومان

لرد جیم


۳۳,۰۰۰ تومان

خانم دلوی


۳۷,۰۰۰ تومان

اتاقی از آن خود


۱۸,۰۰۰ تومان

زن در ریگ روان


۱۸,۵۰۰ تومان

طبل حلبی


۶۵,۰۰۰ تومان

اعترافات


۷۵,۰۰۰ تومان

سال های سگ


۴۸,۰۰۰ تومان

ماه الماس


۴۵,۰۰۰ تومان

تاریخ


۴۸,۰۰۰ تومان

قرن من


۵۵,۰۰۰ تومان

واحه ی غروب


۱۸,۵۰۰ تومان

وسوسه ناممکن


۱۱,۰۰۰ تومان

دل تاریکی


۲۱,۰۰۰ تومان

اوهام


۷,۵۰۰ تومان

گتسبی بزرگ


۱۸,۵۰۰ تومان

زمین انسان ها


۱۵,۰۰۰ تومان

بی حسی موضعی


۱۱,۰۰۰ تومان

جان کلام


۲۲,۵۰۰ تومان

بر گام خرچنگ


۹,۵۰۰ تومان

ببر سفید


۲۲,۵۰۰ تومان

وظیفه ی ادبیات


۲۸,۰۰۰ تومان

ترجیع گرسنگی


۱۴,۰۰۰ تومان

گدا


۱۲,۰۰۰ تومان

عیش مدام


۹,۵۰۰ تومان

رودهای ژرف


۱۴,۰۰۰ تومان

زیر کوه آتشفشان


۲۶,۰۰۰ تومان

راه گرسنگان


۲۸,۰۰۰ تومان

سرانجام شری


۶,۵۰۰ تومان