نیلوفر

انتشارات نیلوفر

کتاب های انتشارات نیلوفر

زن در ریگ روان


۱۲,۴۰۰ تومان

کافکا در کرانه


۳۶,۰۰۰ تومان

جان کلام


۱۸,۰۰۰ تومان

دنیای قشنگ نو


۲۰,۰۰۰ تومان

واحه ی غروب


۱۴,۸۰۰ تومان

ببر سفید


۱۸,۰۰۰ تومان

راه گرسنگان


۲۲,۴۰۰ تومان

سال های سگ


۳۸,۴۰۰ تومان

طبل حلبی


۵۲,۰۰۰ تومان

قرن من


۲۶,۴۰۰ تومان

طاعون


۱۶,۸۰۰ تومان

ترجیع گرسنگی


۱۱,۲۰۰ تومان

بی حسی موضعی


۸,۸۰۰ تومان

شنبه


۲۲,۴۰۰ تومان

بر گام خرچنگ


۷,۶۰۰ تومان

رودهای ژرف


۱۱,۲۰۰ تومان

اتاقی از آن خود


۱۳,۶۰۰ تومان

لرد جیم


۲۶,۴۰۰ تومان

ماه الماس


۳۶,۰۰۰ تومان

بازار خودفروشی


۵۲,۰۰۰ تومان

دل تاریکی


۱۶,۸۰۰ تومان

زیر کوه آتشفشان


۲۰,۸۰۰ تومان

خانم دلوی


۲۹,۶۰۰ تومان

اسطوره سیزیف


۹,۶۰۰ تومان

وسوسه ناممکن


۸,۸۰۰ تومان

اوهام


۶,۰۰۰ تومان

فاوست


۲۶,۴۰۰ تومان

گدا


۹,۶۰۰ تومان

تاریخ


۳۸,۴۰۰ تومان

عیش مدام


۷,۶۰۰ تومان

استانبول


۲۸,۰۰۰ تومان

کلمات


۱۴,۴۰۰ تومان

زمین انسان ها


۱۲,۰۰۰ تومان

ادبیات چیست


۲۴,۸۰۰ تومان

آناکارنینا


۷۶,۰۰۰ تومان

جنگ و صلح


۱۱۲,۰۰۰ تومان

اعترافات


۴۴,۰۰۰ تومان

آیدا


۱۱,۲۰۰ تومان

سرانجام شری


۵,۲۰۰ تومان

هنر سیر و سفر


۲۰,۰۰۰ تومان

سفر پرسش


۱۳,۶۰۰ تومان

آینه های شهر


۲۱,۶۰۰ تومان

شازده احتجاب


۱۰,۰۰۰ تومان

آینه های دردار


۱۲,۸۰۰ تومان