اختران

انتشارات اختران

کتاب های انتشارات اختران

کتاب کار استدلال


فراز و فرود شیخ خزعل


رنگ های دیگر


مفهوم آزادی


سال های گم شده


گیلگمش


57 درس برای تقویت حافظه


جامعه شناسی انتقادی


کار و فراغت ایرانیان


یا سوسیالیسم یا بربریت


ذهن فریبکار شما


جسدهای شیشه ای


مشروطه ی ایرانی


چرا درمانده ایم؟


محوریت دولت در جهان معاصر


باغ گذر


من آنچه شرط بلاغ است…


دلدادگی و عصیان


آشنایی با هنر دقیق خواندن


زنان سرسخت


هنر ظریف به هیچ نشمردن


مینوتار جهانی


زیبایی شناسی سرکوب شدگان


دو مفهوم علیت


سرزمین های تکه تکه


تابستان 80


عشق


جمهوری خواهی در ایران


باید از جامعه دفاع کرد


از خیرم بگذر!


عصر سرمایه


باران تابستان


اطاعت از اتوریته


سانسور و آزادی مطبوعات


بحران در اقتصاد جهانی


هانا آرنت


آشنایی با هنر تفکر راهبردی


آشنایی با هنر پرسشگری


تاریخ آلمان


پی یر بوردیو


پایان جمهوری خواهی در ایران


نوشتن خلاق


بگذار آشغال بخورند


اقتصاد را تسخیر کنید


پایان کار


تفکر انتقادی


درد


برآمدن پول


نیکوکاران نابکار


اربابان جدید جهان


عاشق


عصر امپراتوری


مفهوم کلی تاریخ


میان گذشته و آینده


درس های درست اندیشیدن


درآمدی بر تفکر انتقادی


استبداد در ایران


چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟


دکترین شوک


چکیده تاریخ ایران


معمای هویدا


آشنایی با روش مسئله گشایی


نو اختر کهکشان گوتنبرگ


گذارها به دموکراسی


محاکمه سقراط


عصر انقلاب


شیدایی لل. و. اشتاین


نامه های زندان


تئاتر ابسورد


شوق گفت و گو


وابسته ی یک دم


به من دروغ نگو!


ناگفته ها


جوان خام


داستان فلسفه


یک سال در میان ایرانیان


تجدد و تجدد ستیزی در ایران


جهان فراطبیعی


آتش پارسی


تاملات ابزاری


ابان،سابانا،داوید


نوشتن و همین و تمام


گفتا که خراب اولی


نایب کنسول


دو خیاط هندی


ماکیاولی و ما


دولت و جامعه مدنی


مستخدم ماشینی و درد خفیف


همه مردان شاه


پایان قرن آمریکا؟


مکان های مارگریت دوراس


پویایی نقد


ساوانا بای


سیاها (یک دلقک بازی)


هنر سریع فکر کردن


زمانه و آدم هایش


زبان زنان


مرید راستین


در ستایش شرم


درآمدی بر فلسفه و ادبیات


وضعیت پسامدرنیته


یا مرگ یا تجدد


تاملی بر عقب ماندگی ما


هدیه


منقار باز پرنده


نظریه ی ادبیات


تاریخ آمریکا


عصر اروپا


فروم در کلام خودش


مدرنیته، شبهه و دموکراسی


بی نظمی نوین جهانی


رمان دیکتاتور


تیه طلا


مرد معلق


آزادی وجدان