فهرست برترین آثار داستانی ایران

فهرست برترین آثار داستانی ایران

این فهرست، دربردارنده ی برترین، تأثیرگذارترین و پرطرفدارترین آثار داستانی نوشته شده توسط نویسندگان بزرگ ایران، چهره هایی شاخص همچون صادق هدایت، عباس معروفی، بزرگ علوی، جلال آل احمد، سیمین دانشور و بسیاری دیگر است و در آن می توان بهترین داستان های ادبیات غنی کشورمان را یافت.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های فهرست برترین آثار داستانی ایران

نفرین زمین


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

بنی آدم


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

انتخاب


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

سمفونی مردگان (جیبی)


جایزه بنیاد انتشارات فلسفی ادبی سورکامپ

خیمه شب بازی


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

طریق بسمل شدن


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

مثل همه عصرها


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

یک روز مانده به عید پاک


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

سه تار


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

طعم گس خرمالو


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

نون والقلم


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

جزیره سرگردانی


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

سلوک


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

سه قطره خون


جزو فهرست برترین آثار داستانی ایران

آینه های دردار


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

مدیر مدرسه


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

روی ماه خداوند را ببوس


برگزیده جشنواره قلم زرین

استخوان خوک و دست های جذامی


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر