مرکز

انتشارات مرکز

کتاب های انتشارات مرکز

پاریس دوراس


۱۲,۵۰۰ تومان

هنر خوشبختی


۱۶,۸۰۰ تومان

هنر رنجاندن


۲۲,۵۰۰ تومان

پدیده رزی


۴۹,۵۰۰ تومان

فرانکشتاین


۲۶,۵۰۰ تومان

مثل همه عصرها


۱۱,۰۰۰ تومان

باباگوریو


۴۳,۵۰۰ تومان

طعم گس خرمالو


۱۴,۵۰۰ تومان

مون بزرگ


۳۹,۵۰۰ تومان

پروژه ی رزی


۲۶,۹۰۰ تومان

گزارش یک مرگ


۱۶,۸۰۰ تومان

این یک چپق نیست


۱۴,۵۰۰ تومان

سرخ و سیاه


۶۱,۹۰۰ تومان

اتوبوس پیر


۲۵,۹۰۰ تومان

وانهاده


۱۶,۵۰۰ تومان

ایران عصر صفوی


۳۴,۵۰۰ تومان

101 مسئله فلسفی


۲۹,۸۰۰ تومان

مرگ قسطی


۵۹,۵۰۰ تومان

تربیت احساسات


۴۹,۵۰۰ تومان

راز فال ورق


۳۸,۵۰۰ تومان

تاریخ عشق


۲۵,۵۰۰ تومان

زایش تراژدی


۳۵,۵۰۰ تومان

نوع بشر


۳۹,۵۰۰ تومان

رفیق دن کامیلو


۲۳,۸۰۰ تومان

آشنایی با لاک


۹,۵۰۰ تومان

جزیره گنج


۲۲,۵۰۰ تومان

عدالت


۳۵,۰۰۰ تومان

شکسپیر و شرکا


۲۸,۵۰۰ تومان

تاریخ بیهقی


۶۲,۵۰۰ تومان

عادت می کنیم


۲۸,۵۰۰ تومان

خیابان یک طرفه


۱۹,۹۰۰ تومان

گربه همسایه


۷,۵۰۰ تومان

آمریکا


۳۲,۵۰۰ تومان

محاکمه ی سقراط


۱۸,۵۰۰ تومان

رولان بارت


۱۴,۵۰۰ تومان

قصر به قصر


۶۳,۵۰۰ تومان

ستاره باز


۱۷,۹۰۰ تومان

خانه ی خاموش


۴۹,۵۰۰ تومان

لذت متن


۱۱,۵۰۰ تومان

شصت داستان


۳۹,۵۰۰ تومان

مادام بواری


۵۸,۸۰۰ تومان

جنایت و مکافات


۶۹,۸۰۰ تومان

آواره و سایه اش


۲۵,۵۰۰ تومان

مواضع


۱۹,۹۰۰ تومان

پیام عکس


۱۸,۹۰۰ تومان

دیوان سومنات


۲۲,۸۰۰ تومان

آشنایی با هگل


۵,۹۰۰ تومان

آشنایی با سقراط


۹,۹۰۰ | ۷,۹۲۰ تومان

رویای مادرم


۲۱,۵۰۰ تومان

خوشی ها و روزها


۲۶,۵۰۰ تومان

نیچه


۲۱,۵۰۰ تومان

آشنایی با هیوم


۱۱,۵۰۰ | ۹,۲۰۰ تومان

ایرانیان


۵۸,۷۰۰ تومان

اسطوره ای نو


۱۵,۵۰۰ تومان

انه اید


۶۷,۹۰۰ تومان

پوچی


۱۲,۵۰۰ تومان

دسته دلقک ها


۳۲,۵۰۰ تومان

آشنایی با کافکا


۱۲,۵۰۰ تومان