مرکز

انتشارات مرکز

کتاب های انتشارات مرکز

پدیده رزی


۴۹,۵۰۰ تومان

هنر خوشبختی


۱۵,۵۰۰ تومان

هنر رنجاندن


۱۹,۵۰۰ تومان

فرانکشتاین


۲۶,۵۰۰ تومان

مثل همه عصرها


۱۱,۰۰۰ تومان

طعم گس خرمالو


۱۴,۵۰۰ تومان

باباگوریو


۴۳,۵۰۰ تومان

پروژه ی رزی


۲۶,۹۰۰ تومان

گزارش یک مرگ


۱۲,۵۰۰ تومان

مون بزرگ


۳۹,۵۰۰ تومان

سرخ و سیاه


۶۱,۹۰۰ تومان

این یک چپق نیست


۱۴,۵۰۰ تومان

اتوبوس پیر


۲۵,۹۰۰ تومان

تربیت احساسات


۴۹,۵۰۰ تومان

وانهاده


۱۶,۵۰۰ تومان

101 مسئله فلسفی


۲۹,۸۰۰ تومان

تاریخ عشق


۲۵,۵۰۰ تومان

مرگ قسطی


۵۹,۵۰۰ تومان

راز فال ورق


۲۸,۵۰۰ تومان

ایران عصر صفوی


۳۴,۵۰۰ تومان

جزیره گنج


۲۲,۵۰۰ تومان

عدالت


۳۵,۰۰۰ تومان

شکسپیر و شرکا


۲۸,۵۰۰ تومان

تاریخ بیهقی


۶۲,۵۰۰ تومان

خیابان یک طرفه


۱۲,۹۰۰ تومان

عادت می کنیم


۲۸,۵۰۰ تومان

گربه همسایه


۷,۵۰۰ تومان

آمریکا


۳۲,۵۰۰ تومان

رولان بارت


۱۴,۵۰۰ تومان

قصر به قصر


۶۳,۵۰۰ تومان

خانه ی خاموش


۴۹,۵۰۰ تومان

لذت متن


۱۱,۵۰۰ تومان

جنایت و مکافات


۶۵,۰۰۰ تومان

پیام عکس


۱۸,۹۰۰ تومان

رویای مادرم


۲۱,۵۰۰ تومان

خوشی ها و روزها


۲۶,۵۰۰ تومان

اسطوره ای نو


۱۵,۵۰۰ تومان

انه اید


۶۷,۹۰۰ تومان

پوچی


۱۲,۵۰۰ تومان

دسته دلقک ها


۳۲,۵۰۰ تومان