مرکز

انتشارات مرکز

کتاب های انتشارات مرکز

هنر خودشناسی


فرمین موش کتاب خوان


ما گربه هستیم


زن سی ساله


والتر بنیامین


ماتریالیسم


گفتار در روش


پاریس دوراس


چه چیز به چه کس می رسد چرا


کتاب فروشی سر نبش


هنر رفتار با زنان


هنر خوشبختی


هنر رنجاندن


پدیده رزی


ساحره سوزان


فرانکشتاین


مثل همه عصرها


یک روز مانده به عید پاک


یک جای امن


باباگوریو


طعم گس خرمالو


ماه کامل می شود


مون بزرگ


پروژه ی رزی


گزارش یک مرگ


نبردهای طبقاتی در فرانسه


بعد از پایان


حتی وقتی می خندیم


ترلان


این یک چپق نیست


آنچه با پول نمی توان خرید


پیامدهای مدرنیت


سرخ و سیاه


قصه جزیره ناشناخته


رویای تبت


پرنده من


روی ماه خداوند را ببوس


اتوبوس پیر


کوری


وانهاده


ایران عصر صفوی


101 مسئله فلسفی


چراغ ها را من خاموش می کنم


مرگ قسطی


تربیت احساسات


در جست و جوی زمان از دست رفته


راز فال ورق


تاریخ عشق


خاطرات یک دروغگو


نوع بشر


زایش تراژدی


رفیق دن کامیلو


فرضیه کمونیسم


سه رساله ی پیشانقدی


دو مسئله بنیادین اخلاق


ویلیام شکسپیر


آشنایی با لاک


جزیره گنج


جستاری در باب اصول اخلاق


کاوشی در خصوص فهم بشری


تاریخ محاصره لیسبون


عدالت


آشنایی با اگوستین قدیس


واقعیت رویای من است


شکسپیر و شرکا


پایان یک مرد


تاریخ بیهقی


جهان همچون اراده و تصور


تکنیک بازیگری


فرانی و زویی


انگار گفته بودی لیلی


عادت می کنیم


خیابان یک طرفه


گربه همسایه


آمریکا


محاکمه ی سقراط


رولان بارت


قصر به قصر


جهان و تاملات فیلسوف


فاصله


اصول کارگردانی تئاتر


رویای مادرم


بچه های امروز معرکه اند


شش یادداشت برای هزاره ی بعدی


داستان های شکسپیر


ستاره باز


برادران کارامازوف


متعلقات و ملحقات


بوی درخت گویاو


خانه ی خاموش


لذت متن


اتحادیه های کارگری


کالون و قیام کاستلیون


شصت داستان


دستکش قرمز


هیجدهم برومر لوئی بناپارت


داستانهای ناتمام


بعد از آن شب


مادام بواری


دوباره از همان خیابان ها


جنایت و مکافات


آشنایی با ماکیاوللی


مواضع


آواره و سایه اش


پیام عکس


رازی در کوچه ها


دیوان سومنات


آشنایی با هگل


خوشی ها و روزها


تمام زمستان مرا گرم کن


سرخی تو از من


ایران بین دو انقلاب


اقتصاد سیاسی ایران


نیچه


دن کامیلو و شیطان


آشنایی با هیوم


بازیگری متد


ایرانیان


آشنایی با فوکو


اکران اندیشه


فوکو را فراموش کن


ادبیات پسامدرن


اسطوره ای نو


آفتاب مهتاب


انه اید


خواب زمستانی مومین ها


قصه های دره مومین


دره ی مومین در پاییز


پوچی


پاره یادداشت ها


آشنایی با هایدگر


آشنایی با دیویی


آشنایی با ژان ژاک روسو


آشنایی با آلن پو


آشنایی با برکلی


آشنایی با برتراند راسل


آشنایی با تولستوی


وطن فروش


بازیگری و پرفرمنس آرت


آشنایی با کیرکگور


آشنایی با اسپینوزا


دسته دلقک ها


آشنایی با نیچه


ماجراهای بابا مومین


دن کامیلو بر سر دوراهی


آشنایی با گارسیا مارکز


آشنایی با جیمز جویس


این یک فصل دیگر است


آشنایی با ویرجینایا وولف


آشنایی با ناباکوف


آشنایی با دی اچ لارنس


آشنایی با بورخس


آشنایی با کافکا


ماهی بزرگ


بازپسین گفت و گو


بابامومین در دریا


اروپایی ها


دولت و جامعه در ایران