قطره

انتشارات قطره

کتاب های انتشارات قطره

اسماعیل


۱۱,۰۰۰ تومان

آهنگ عشق


۸,۸۰۰ تومان

استونر


۱۸,۴۰۰ تومان

بیلی بتگیت


۲۰,۰۰۰ تومان

دستیار ماما


۷,۵۰۰ تومان

تئاتر و همزادش


۱۲,۸۰۰ تومان

سهره ی طلایی


۷۱,۲۰۰ تومان

آخر بازی


۸,۰۰۰ تومان

دوزخ


۷,۲۰۰ تومان

زیبایی شناسی


۱۱,۰۰۰ تومان

پیگمالیون


۱۶,۰۰۰ تومان

تو نخ بابام


۶,۴۰۰ تومان

عشق زن خوب


۱۵,۲۰۰ تومان

مرگ فروشنده


۱۱,۲۰۰ تومان

شب ایگوانا


۱۳,۶۰۰ تومان

بار هستی


۲۲,۴۰۰ تومان

اتللو


۸,۰۰۰ تومان

ارباب زمان


۱۶,۰۰۰ تومان

دروازه راشومون


۳۲,۰۰۰ تومان

اسکندر


۳۰,۴۰۰ تومان

گریز دلپذیر


۹,۶۰۰ تومان

منطقه مرده


۲۱,۶۰۰ تومان

انتخاب


۱۰,۴۰۰ تومان

پرده


۸,۴۰۰ تومان

هویت


۱۲,۸۰۰ تومان

هنر رمان


۱۲,۸۰۰ تومان

ایوانف


۸,۰۰۰ تومان

زن غیرضروری


۲۴,۰۰۰ تومان

من می روم


۸,۰۰۰ تومان