قطره

انتشارات قطره

کتاب های انتشارات قطره

اسماعیل


۱۱,۰۰۰ تومان

آهنگ عشق


۱۱,۰۰۰ تومان

استونر


۲۳,۰۰۰ تومان

بیلی بتگیت


۲۵,۰۰۰ تومان

دستیار ماما


۷,۵۰۰ تومان

تئاتر و همزادش


۱۶,۰۰۰ تومان

سهره ی طلایی


۸۹,۰۰۰ تومان

آخر بازی


۸,۰۰۰ تومان

دوزخ


۹,۰۰۰ تومان

زیبایی شناسی


۱۱,۰۰۰ تومان

پیگمالیون


۱۶,۰۰۰ تومان

تو نخ بابام


۸,۰۰۰ تومان

عشق زن خوب


۱۹,۰۰۰ تومان

مرگ فروشنده


۱۴,۰۰۰ تومان

شب ایگوانا


۱۷,۰۰۰ تومان

بار هستی


۲۸,۰۰۰ تومان

اتللو


۱۰,۰۰۰ تومان

درمان شوپنهاور


۴۲,۰۰۰ تومان

ارباب زمان


۲۰,۰۰۰ تومان

دروازه راشومون


۴۰,۰۰۰ تومان

اسکندر


۳۸,۰۰۰ تومان

گریز دلپذیر


۱۲,۰۰۰ تومان