معصومه عسکری

معصومه عسکری

کتاب های معصومه عسکری

شیطان،همیشه


سفره آسمانی


داستان من


داستان های اوهایو


راه آهن زیرزمینی


عاشق ژاپنی


قاتل درون من


همدرد


به دیگر سخن


عاشقانه تاریک عمیق


گتسبی بزرگ