حسن افشار

حسن افشار

کتاب های حسن افشار

تراژی کمدی


راه های ابریشم


پوچی


دادا و سوررئالیسم


آنچه با پول نمی توان خرید


یک درخت یک صخره یک ابر


روشنگری در محاق


تمثیل


سلام اول


آیرونی


پیدایش ناسیونالیسم ایرانی


اختناق ایران


عدالت


کلاسیسیزم


دولت و جامعه در ایران


دوران همدلی


ملودرام


ناتورالیسم


رئالیسم


تاریخ مختصر جمهوری وایمار


مینیمالیسم


دینهای ژاپنی


دین بودا


دین یهود


جمهوری خواهی


سفید بینوا


غلامان خاصه


هنر فقیر


هنر انتزاعی


دینهای چینی


زندگی نامه


شب بی پایان


خطابه


رمان دیکتاتور