رضا جولایی

رضا جولایی

رضا جولایی متولد سال 1329 در تهران است. کتاب‌های «حکایت سلسله پشت کمانان»، «جامه به خوناب»، «شب ظلمانی یلدا»، «حدیث دردکشان»، «تالار طرب‌خانه»، «جاودانگان»، «نسترن‌های صورتی»، «باران‌های سبز» و «سیماب و کیمیای جان» از آثار این نویسنده‌اند.

کتاب های رضا جولایی

در جبهه ی غرب خبری نیست


پاییز 32


شب ظلمانی یلدا


شکوفه های عناب


یک پرونده ی کهنه


سوء قصد به ذات همایونی


بارانهای سبز


جامه به خوناب


سرداران بزرگ تاریخ


یورش به سوی قدرت


نسترن های صورتی