بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

کتاب های انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

عنکبوت


۱۵,۰۰۰ تومان

تهوع


۲۸,۰۰۰ تومان

تازه کارها


۱۲,۰۰۰ تومان

قهرمان عصر ما


۲۹,۰۰۰ تومان

کمدی الهی


۱۲۰,۰۰۰ تومان

جنایت و مکافات


۴۴,۰۰۰ تومان

حضرت والا


۱۳,۰۰۰ تومان

تیفوس


۲۵,۵۰۰ تومان

عشق تابستانی


۱۳,۰۰۰ تومان

خیانت


۲۳,۰۰۰ تومان

مرغ دریایی


۹,۵۰۰ تومان

هیپی


۲۹,۵۰۰ تومان

سه خواهر


۱۲,۰۰۰ تومان

دایی وانیا


۸,۵۰۰ تومان

ترانه مرغ اسیر


۳۹,۰۰۰ تومان