معرفی بهترین کتاب های نوشته شده قبل از میلاد مسیح
قبل از میلاد مسیح

قبل از میلاد مسیح

کتاب های قبل از میلاد مسیح

کتاب خمره طلا


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

کتاب هلن


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

کتاب آیسخولوس


جزو فهرست برترین نمایشنامه های گاردین

کتاب ضیافت


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب تائوت چینگ


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب جمهور


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب متافیزیک


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

کتاب انه اید


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب افسانه های تبای


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب ادیسه


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب ایلیاد


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب مده آ


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

معرفی چند اثر
معرفی کتاب آیسخولوس
شاهکار.
Publishers Weekly
معرفی کتاب هلن
اثری بنیادین و بسیار مهم در آثار نمایشی، هنر و زندگی غرب.
Barnes & Noble
معرفی کتاب ضیافت
یکی از بزرگترین آثاری که تا به حال درباره ی ماهیت عشق نوشته شده است.
Allan Bloom, American philosopher
معرفی کتاب تائوت چینگ
مجموعه ای مهم از اندرزها، برآمده از دوره ای خطیر در تاریخ فلسفه ی تائویسم.
Barnes & Noble
معرفی کتاب جمهور
این کتاب به شکلی گسترده به عنوان سنگ بنای فلسفه ی غرب در نظر گرفته می شود.
Barnes & Noble