مکاتب ادبی

مکاتب ادبی

دسته بندی کتاب ها بر اساس مکاتب ادبی ( ادبیات بین الملل)

مهم ترین عامل پیدایی هر مکتب ادبی، نوع نگرشی است که ادیبان هر دوره به زندگی و دنیای پیرامون خویش دارد. در نتیجهٔ همین نگرش است که بیان هنری، شکل های گوناگونی می یابد و تغییراتی در بکارگیری زبان و شیوهٔ کاربرد واژگان پیش می آید.

خلاصه اینکه شرایط و اوضاع اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی در ایجاد یا تغییر مکاتب ادبی تأثیر غیرقابل انکاری دارد. مکتب هایی کاملا متفاوت و تقریبا هم زمان با هم سر برآوردند و در کنار یکدیگر شکفتند.

در این بخش، کتاب ها بر اساس سبک های ادبی مختلف طبقه بندی شده اند تا انتخاب را برای علاقه مندان به مکاتب ادبی ساده تر سازند.